สมัครสอบออนไลน์
วันจันทร์ที่ 11 ก.ย.2560 (8.30 น.) ถึง
วันพฤหัสบดีที่ 28 ก.ย. 2560 (20.00 น.)
ชำระเงินค่าสมัครสอบ
วันจันทร์ที่ 11 ก.ย. 2560 (8.30 น.) ถึง
วันเสาร์ที่ 30 ก.ย. 2560 (20.00 น.) หรือเมื่อครบจำนวนจะปิดรับชำระเงิน
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 (8.30 น.)
Helpdesk day กรณีผู้มีปัญหา
วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 (13.00 – 16.00 น.)
วันทดสอบ
วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560
วันประกาศผลสอบ
วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 (8.30 น.)
วันพุธที่ 17 มกราคม 2561

ชื่อผู้ใช้ :    

รหัสผ่าน :
 

ประกาศผลสอบ จันทร์ที่ 18 ธ.ค. 2560 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป
 • คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ

  เกิดระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2554 – 31 พฤษภาคม 2556

  ระเบียบการสมัครสอบ

  1.1 ผู้สมัคร  1 คน สามารถเข้าทดสอบได้เพียง 1 ครั้ง และไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงรอบการทดสอบได้  ในกรณีที่ท่านสมัครหลายรอบท่านมีสิทธิ์สอบได้เพียงครั้งเดียว เมื่อชำระเงินแล้วไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินคืนทุกกรณี

  1.2 เนื่องจากการรับสมัครทดสอบมีจำนวนจำกัด   ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบจะพิจารณาตามลำดับของการชำระเงินค่าสมัครสอบที่ธนาคาร ทั้งนี้เมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวนที่กำหนด ทางธนาคารจะไม่รับชำระเงิน

 • ผลการทดสอบ เป็นการประเมินความรู้ ความสามารถของผู้สอบ
  ไม่มีผลต่อการเข้าศึกษาต่อในชั้นเด็กเล็กของโรงเรียน สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
Web site engine's code is Copyright © Yip In Tsoi & Co.,Ltd. All rights are reserved.