สมัครสอบออนไลน์
วันจันทร์ที่ 11 ก.ย.2560 (8.30 น.) ถึง
วันพฤหัสบดีที่ 28 ก.ย. 2560 (20.00 น.)
ชำระเงินค่าสมัครสอบ
วันจันทร์ที่ 11 ก.ย. 2560 (8.30 น.) ถึง
วันเสาร์ที่ 30 ก.ย. 2560 (20.00 น.) หรือเมื่อครบจำนวนจะปิดรับชำระเงิน
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 (8.30 น.)
Helpdesk day กรณีผู้มีปัญหา
วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 (13.00 – 16.00 น.)
วันทดสอบ
วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560
วันประกาศผลสอบ
วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 (8.30 น.)
วันพุธที่ 17 มกราคม 2561

ชื่อผู้ใช้ :    

รหัสผ่าน :
 

ประกาศผลสอบ จันทร์ที่ 18 ธ.ค. 2560 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป
ประกาศผลสอบ
กรอกหมายเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน
 • การประกาศผลทดสอบ Pre-test เด็กเล็ก จะประกาศเป็น

  o คะแนน T-Score (เฉพาะบุคคล)

  o อันดับของผู้สอบ

  o จำนวนผู้สอบทั้งหมด

  o คะแนนสูงสุด-ต่ำสุดของการสอบครั้งนี้

  **ไม่มีการประกาศรายละเอียด หรือหัวข้อของคะแนนทดสอบ รวมถึงการประเมินผลอื่นใดทั้งสิ้น ไม่มีการขอดูกระดาษคำตอบ และไม่มีติดประกาศที่ รร. เช็คผลออนไลน์เท่านั้น**

 • รางวัล : 
  ผู้ทดสอบที่สามารถทำคะแนนได้สูงสุด 10 อันดับแรกจะได้รับรางวัล
  และเกียรติบัตร ทั้งนี้คำตัดสินของกรรมการให้ถือเป็นสิ้นสุด
  โดยจะตรวจสอบจากคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นสำคัญ
  และขอสงวนสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ได้รับรางวัลซึ่งเป็นนักเรียนของ
  โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ไม่ให้รับรางวัล
  และเกียรติบัตรทุกประเภท
 • ผลการทดสอบ เป็นการประเมินความรู้ ความสามารถของผู้สอบ
  ไม่มีผลต่อการเข้าศึกษาต่อในชั้นเด็กเล็กของโรงเรียน สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
Web site engine's code is Copyright © Yip In Tsoi & Co.,Ltd. All rights are reserved.