สมัครสอบออนไลน์
วันศุกร์ที่ 9 ก.ย. 2559 (9:00 น.) ถึง
วันพุธที่ 28 ก.ย. 2559 (20:00 น.)
ชำระเงินค่าสมัครสอบ
วันศุกร์ที่ 9 ก.ย. 2559 (9:00 น.) ถึง
วันศุกร์ที่ 30 ก.ย. 2559 (20:00 น.) หรือเมื่อครบจำนวนจะปิดรับชำระเงิน
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันจันทร์ที่ 17 ต.ค. 2559 (8:30 น.)
Helpdesk day กรณีผู้มีปัญหา
วันเสาร์ที่ 26 พ.ย. 2559
(13:00 - 16:00 น.)
วันทดสอบ
วันอาทิตย์ที่ 27 พ.ย. 2559
วันประกาศผลสอบ
วันจันทร์ที่ 19 ธ.ค. 2559

ชื่อผู้ใช้ :    

รหัสผ่าน :
 

ท่านสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้ตั้งแต่วันที่ 17 ต.ค. 2559 เวลา 8:30
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และ พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ
กรอกหมายเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน
 • ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์ทดสอบ พิมพ์บัตรประจำตัวและบัตรหลักฐานการรับ – ส่งเด็ก :
  วันจันทร์ที่  17  ตุลาคม  2559  เวลา 8.30 น.

 • Helpdesk day  กรณีมีปัญหา  :วันเสาร์ที่  26 พฤศจิกายน 2559  เวลา  13.00 น. – 16.00 น. เท่านั้น
 • วันทดสอบ  :   วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2559
 • รางวัล : 
  ผู้ทดสอบที่สามารถทำคะแนนได้สูงสุด 10 อันดับแรกจะได้รับรางวัล
  และเกียรติบัตร ทั้งนี้คำตัดสินของกรรมการให้ถือเป็นสิ้นสุด
  โดยจะตรวจสอบจากคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นสำคัญ
  และขอสงวนสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ได้รับรางวัลซึ่งเป็นนักเรียนของ
  โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ไม่ให้รับรางวัล
  และเกียรติบัตรทุกประเภท
 • ผลการทดสอบ เป็นการประเมินความรู้ ความสามารถของผู้สอบ
  ไม่มีผลต่อการเข้าศึกษาต่อในชั้นเด็กเล็กของโรงเรียน สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
Web site engine's code is Copyright © Yip In Tsoi & Co.,Ltd. All rights are reserved.