สมัครสอบออนไลน์
วันจันทร์ที่ 12 ต.ค. 2558 (8:30 น.) ถึง
วันศุกร์ที่ 30 ต.ค. 2558 (20:00 น.)
ชำระเงินค่าสมัครสอบ
วันจันทร์ที่ 12 ต.ค. 2558 (8:30 น.) ถึง
วันอาทิตย์ที่ 1 พ.ย. 2558 (20:00 น.)
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันจันทร์ที่ 16 พ.ย. 2558 (8:30 น.)
Helpdesk day กรณีผู้มีปัญหา
วันเสาร์ที่ 28 พ.ย. 2558
(9:00 - 12:00 น.)
วันทดสอบ
วันอาทิตย์ที่ 29 พ.ย. 2558
วันประกาศผลสอบ
วันจันทร์ที่ 14 ธ.ค. 2558

ชื่อผู้ใช้ :    

รหัสผ่าน :
 

กำลังอยู่ในช่วงทดสอบระบบค่ะ
ประกาศผลสอบ
กรอกหมายเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน
 • ผู้ทดสอบที่สามารถทำคะแนนได้สูงสุด10 อันดับแรกจะได้รับรางวัล
  ทั้งนี้คำตัดสินของกรรมการ ให้ถือเป็นสิ้นสุด โดยจะตรวจสอบจาก
  คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นสำคัญ เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อผู้ปกครอง
  ของผู้ทดสอบ (ตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร) เพื่อ
  นัดหมายมารับมอบรางวัล
  โดยกำหนดเวลาจะแจ้งให้ทราบภายหลัง ทั้งนี้ ผู้จัดการทดสอบขอสงวน
  สิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ซึ่งจะแจ้งให้ผู้ที่ได้รับรางวัล
  ทราบ
  ล่วงหน้า และขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ได้รับรางวัล
  ซึ่งเป็นเด็กในโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร
  (ฝ่ายประถม) เอง
 • ผลการทดสอบ เป็นการประเมินความรู้ ความสามารถของผู้สอบ
  ไม่มีผลต่อการเข้าศึกษาต่อในชั้นเด็กเล็กของโรงเรียน สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
Web site engine's code is Copyright © Yip In Tsoi & Co.,Ltd. All rights are reserved.